Matkatuet haussa

SUHS:n matkatukien viimeinen jättöpäivä keväällä on 30.4.2014. Tiedot päätöksistä ilmoitetaan hakijoille toukokuun aikana. Lisätietoa matkatuista ja hakemisesta näillä sivuilla kohdassa […]

Läs mera »

ISHPES-kongressi

”ISHPESin 25-vuotisjuhlaa vietetään vuoden 2014 ISHPES-kongressissa Qatarissa (Doha) 18.-22-9.2014. Lisätietoja: www.2014ishpes.org. Abstraktien jättäminen 6.4. mennessä. Kongressiin ei ole osanottomaksua. ISHPESin […]

Läs mera »

Manusinbjudan 2014

MANUSINBJUDAN 2014 Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden Här […]

Läs mera »

Visa alla »

SUHS:n vuosikokous ja esitelmä 21.3.2013

21.3.2013

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Finlands idrottshistoriska förening kallas härmed till årsmöte tordagen den 21 mars 2013, kl. 17.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors. Kaffeservering.

ÅRSMÖTETS FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande och konstaterande av beslutförhet

2. Val av mötets ordförande och sekreterare

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Godkännande av föredragningslistan

5. Verksamhetsberättelsen 2012

6. Bokslut 2012 och revisionsberättelse

7. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen

8. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt minst fyra, högst åtta styrelsemedlemmar

9. Val av verksamhetsgranskare och suppleanter

10. Budget för år 2013 samt fastställande av medlemsavgifter för år 2013

11. Övriga ärenden

12. Mötets avslutande

Efter mötet kl. 18 berättar specialforskare Vesa Tikander om hur verket Urheilulajien synty, som valts till årets idrottsbok 2012, blev till. (på finska)
Den vinnande boken är skriven av Juha Kanerva och Vesa Tikander och utgiven av förlaget Teos. Urheilulajien synty är också i globalt hänseende en unik allmän översikt över olika idrottsformers evolution mot sin nuvarande form.

Föredraget är öppet för allmänheten. VÄLKOMMEN!