Matkatuet haussa

SUHS:n matkatukien viimeinen jättöpäivä keväällä on 30.4.2014. Tiedot päätöksistä ilmoitetaan hakijoille toukokuun aikana. Lisätietoa matkatuista ja hakemisesta näillä sivuilla kohdassa […]

Läs mera »

ISHPES-kongressi

”ISHPESin 25-vuotisjuhlaa vietetään vuoden 2014 ISHPES-kongressissa Qatarissa (Doha) 18.-22-9.2014. Lisätietoja: www.2014ishpes.org. Abstraktien jättäminen 6.4. mennessä. Kongressiin ei ole osanottomaksua. ISHPESin […]

Läs mera »

Manusinbjudan 2014

MANUSINBJUDAN 2014 Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden Här […]

Läs mera »

Visa alla »

Årsmöte och sportredaktör Juha Kanervas föredrag

8.3.2014

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Finlands idrottshistoriska förening kallas härmed till årsmöte tisdagen den 25 mars
2014, kl. 17.00 i Finlands Idrottsmuseum, Olympiastadion, Helsingfors. Kaffeservering.
ÅRSMÖTETS FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande och konstaterande av beslutförhet
2. Val av mötets ordförande och sekreterare
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Verksamhetsberättelsen 2013
6. Bokslut 2013 och revisionsberättelse
7. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen
8. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt minst fyra, högst åtta styrelsemedlemmar
9. Val av verksamhetsgranskare och suppleanter
10. Budget för år 2014 samt fastställande av medlemsavgifter för år 2014
11. Övriga ärenden
12. Mötets avslutande
Föredrag
Efter mötet c. kl. 17.45 får vi höra sportedaktör Juha Kanervas föredrag ”Yleisurheilun ja
amtööriaatteen vaikea suhde 1880-luvulta 1980-luvulle”. (på finska)
Föredraget är öppet för allmänheten. VÄLKOMMEN!